Main menu

Author archives:

Mieszkanie dla młodych

Od stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowy program pomocy państwa w zakupie mieszkań dla młodych osób. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Dodatkową pomoc otrzymują rodziny, w których urodzi się trzecie dziecko własne lub zostanie przysposobione.

Kredyt hipoteczny a hipoteka

Kredytem hipotecznym jest kredyt bankowy (najczęściej długoterminowy), którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Hipoteka to natomiast ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, określone w formie aktu notarialnego

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Hipoteka służąca jako zabezpieczenie musi być wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku gdy hipoteki jeszcze nie ustanowiono, działa ubezpieczenie pomostowe, które przybiera postać zwiększonej marży.

Wskaźnik DTI, Wskaźnik LTV a zdolność kredytowa

Pierwszy współczynnik oznacza dług do dochodu. Jest to wypadkowa sumy zobowiązań od bieżącego dochodu netto. Bank może obciążyć kredytobiorcę tylko taką ratą, która nie przekroczy wskaźnika określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Hipoteka odwrócona

Stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób, które nie chcą przepisać nikomu w spadku posiadanej nieruchomości. Bank wypłaca wtedy dożywotnią rentę, a w zamian to jemu jest zapisana nieruchomość.

Wkład własny kredytu hipotecznego

Pamiętaj, że niezbędne jest posiadanie pewnej ilości środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. To bank decyduje, ile ten wkład musi wynosić.